Política de privacitat

Política de Protecció de dades

Conforme al Reglament General de Protecció de Dades LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals, aquesta Política de Privacitat s'aplica als tractaments de dades de caràcter personal que RESIDENCIAL URBEMAR, S.L. – d'ara endavant URBEMAR – realitza com a Responsable, en relació amb les dades que els clients, proveïdors, treballadors i usuaris recaptats tant de forma personal com en qualsevol de les seccions del lloc web.

Si no està vostè d'acord amb els termes d'aquesta Política, no accedeixi a la web ni utilitzi els nostres serveis o productes. Aquesta Política de privacitat no és aplicable a cap altre producte, servei o activitat de tercers.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Denominació Social: RESIDENCIAL URBEMAR, S.L.
Tlf: 932687896
Domicili: Lugaritz Pasealekua, 21, 20018 Donostia, Guipúscoa
NIF: B20920252
Email: lopd@urbemar.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les seves dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i URBEMAR d'ofertes de compra i de venda relatives a l'activitat principal de URBEMAR i, específicament per a:

 • Gestionar i administrar les ofertes tant de compra com de venda dels productes comercialitzats per URBEMAR.
 • Respondre a les sol·licituds d'informació que hagi realitzat el client, potencial client o proveïdor.
 • Per a comunicar amb els usuaris de la web en resposta a sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos els emails, trucades telefòniques, etc.).

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial.

AIXÍ OBTENIM LES SEVES DADES

URBEMAR obté les seves dades per les següents fonts:

 • La informació que Vostè ens facilita quan sol·licita informació, contracta i manté productes i/o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta. Alguns exemples són: a través de consultes, peticions d'oferta, ordres de compra.
 • Fuentes d'informació obertes. com a diaris i butlletins oficiales, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes sectorials en les quals s'han publicat les dades, llistes oficiales per a la prevenció del frau, xarxes socials a Internet, i terceres empreses a les quals Vostè hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades a URBEMAR.

En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: dades de caràcter identifi*cativo i informació comercial.

DURANT QUANT TEMPS MANTENIM LES DADES

Les seves dades personals seran bloquejats quan hagin deixat de ser necessaris per a la finalidad per a la qual van ser recaptats, quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini URBEMAR procedirà a la supressió de les seves dades.

CESSIONS DE DADES

URBEMAR comunicarà les seves dades personals exclusivament a:

 • Organismes Públics competents. Agència Tributària, Jutges i Tribunals, quan URBEMAR tingui l'obligació legal de facilitar-los.
 • URBEMAR compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les referides dades en nom i per compte de URBEMAR com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

AQUESTS SÓN ELS SEUS DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en URBEMAR es tracten dades personals que el concerneixin, o no. En particular, vostè pot exercir davant URBEMAR els següents drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l'eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest, excepte motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per part de URBEMAR. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a lopd@urbemar.com
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: Així mateix, l'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades, incloent DNI a: Lugaritz Pasealekua, 21, 20018 Donostia, Guipúscoa o per email a lopd@urbemar.com Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: URBEMAR l'informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.